โหลดเอกสาร

Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

Logbook Teacher หลักเกณฑ์ ว21/2560new_e0

หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

 โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher

คู่มือการถ่ายโอนข้อมูลจาก Logbook เดิมไปยัง Logbook ใหม่

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher

PowerPoint โปรแกรม LTeacher

ID-PAN-ตามแบบ-สพฐ

***ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 2561***

รายงานการประชุมคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖new_e0

ดาวโหลด บันทึกข้อความรายงานผลไปราชการ คลิ๊กเลยnew_e0

ดาวโหลด SAR ครูผู้สอน คลิ๊กเลยnew_e0

แผนการสอนลูกเสือnew_e0

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุงnew_e0

แผนการจัดการเรียนรู้new_e0

งานวิจัยnew_e0

บันทึกข้อความส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

งานควบคุมภายใน

หลักสูตรบูรณาการวิถีเกษตรกรรม

เอกสารประกอบการเขียนโครงการภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563new_e0

บทสรุปผู้บริหาร สมศ.รอบสาม ปี2556

 1. บทสรุปผู้บริหาร สมศ.รอบสาม ปี2555

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. บันทึกข้อความ
 2. แบบขออนุญาตไปราชการ
 3. แบบขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 4. แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
 5. แบบใบลาป่วย ลาคลอดและลากิจส่วนตัว
 6. แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 7. แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
 8. แบบขออนุญาตสับเปลี่ยนเวร

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

 1. ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เรื่อง คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 2. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 3. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 4. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 5. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 6. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 7. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 8. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 9. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.