โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตราโรงเรียน
Rajaprajanugroh 56

ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

Special Education

การศึกษาพิเศษไทย
สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ

SchoolNet Thailand
Digital Content Self Learning
สื่อดี ๆสำหรับครูและสื่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง
หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระ บรมกษัตริยาธิราช ศาสนา
ก้าวย่างอย่างมั่นใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาเพื่อเสริมหลักสูตร...
เงินทองของมีค่า
E-learning เงินทองของมีค่าให้ ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการจากโรงเรียนไกลกังวลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานการเรียนรู้
นานาสาระความรู้ กิจกรรม มีให้ท่านได้ค้นหาหลากหลาย
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งรวบรวมสื่อต่าง ๆ ที่น่า สนใจ หลากหลายสาขาวิชา
 Write Guest Book
 

ป้ายสวนพฤกษศาสตร์

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
-ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ใหม่
1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ2558
2. สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
3. สอบราคาซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน รายละเอียดชุดนักเรียน รายละเอียดชุดพื้นเมือง

ขอแสดงความยินดี
ครูประทุมครูประทุมครูรัตนาครูพวงเพชร

ครูประทุม มหาวงศนันทร์ ครูนิทรา ยาวิชัย ครูรัตนา สุทธิพงศ์พันธ์ และครูพวงเพชร รัตนวรากร ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลูกศร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รายละเอียด) ประกาศ

ขอแสดงความยินดี...
ผลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556

รูปรางวัลระดับชาติ

1. เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับชั้น ม.4-6

ครูฝึกสอน : ครูกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ , ครูเสาวนีย์ ขันทะสอน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม : นายวินัย แซ่ท้าว,นางสาวภานิกา แสนซุ้ง ไอคอน

2. เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการเล่านิทานประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-3
ครูฝึกสอน :ครูสงกรานต์ มหามิตร นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม : เด็กหญิงลีติกุล    แซ่เฮ้อ ไอคอน

3. เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการทำอาหารประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น
ครูฝึกสอน : ครูดาริณี ตระกูลทอง , ครูศันสนีย์ ประชากรณ์
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม :น.ส.ทัดดาว ขัดโน,น.ส.น้ำทิพย์ พิศจารย์,น.ส.สุรีย์    แซ่โซ้ง ไอคอน

4. เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
ครูฝึกสอน : ครูภิรญา สอนศิริ , ครูฉ้อง แซ่โซ้ง
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม : เด็กหญิงฉวีวรรณ    เทียนรุ่งสวัสดิ์,เด็กหญิงราณี    แซ่เล้า ไอคอน

5. เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 – ม.3
ครูฝึกสอน : ครูประกาย ต้นผล ,ครูฉกรรจ์ เสนา
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม : เด็กหญิงรุ่งทิพย์    สหเจริญชัย,เด็กหญิงศุภวรรณ    แซ่โซ้ง ไอคอน

6. รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 4  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
ครูฝึกสอน : นายสำเนียง เสนา, นายน่านมงคล อินด้วง
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม : ด.ญ.นงลักษณ์ ศิริคาม,น.ส.อาทิตย์ บุญอินทร์,ด.ช.ธนบูรณ์ ลีลาเชาว์เลิศ

ขอแสดงความยินดี...
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

นักกีฬายอดเยี่ยม ครูที่ปรึกษา

น.ส.กิตติยา ใจปิง เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557
นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ครูที่ปรึกษา : นายจักรกฤษณ์ ผาสุข

 

ขอแสดงความยินดี...
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556
ผู้อำนวยการรองปวริศาครูกัลยาณีครูจงรักครูชรินทร์ครูประกายครูประทุมครูพิทยาครูสุรนันทร์ครูเสาวนีย์ครูสุรารักษ์

จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม นางปวริศา สิงห์อุดร นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์
นางจงรัก มีเงิน นายชรินทร์ ภิชัยวงค์ นางประกาย ต้นผล
นางประทุม มหาวงศนันทร์ นางพิทยา ภิชัยวงค์ นายสุรันทร์ ลิ้มมณี
นางสาวเสาวนีย์ ขันทะสอน และนางสุรารักษ์ เทียมนโรดม
ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556

ขอแสดงความยินดี
รับรางวัลประกวดหนังสั้นรับรางวัลหนังสั้น

นายกาญจนวัฒน์ มหานิล นางสาวจินตนา ทองเปี้ย และ
นางสาวสุธิรัตน์ อึงขุนทด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "เทเหล้า ทิ้งบุหรี่"
จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สสส.และ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

ขอแสดงความยินดี

 

น.ส.กิตติยา ใจปิง น.ส.สุนิสา คำรัตน์ น.ส.กรรณิการ์ นันทะก๋า น.ส.พัชรีพร ใจปิง
นางสาวกิตติยา ใจปิง นางสาวสุนิสา คำรัตน์ นางสาวกรรณิการ์ นันทะก๋า และ
นางสาวพัชรีพร ใจปิง ได้รับการคัดเลือกจากกรมพลศึกษาและสมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ชุดเอเชี่ยนยูธเกมส์

ชุด Nanjing 2013 Asian Youth Games
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตัวแทนทีมชาติไทย
ชุดเอเชี่ยนยูธเกมส์

ขอแสดงความยินดี...

ทีมหนูน้อยเจ้าเวหา

ทีมหนูน้อยเจ้าเวหา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและ สสส.และ
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดการแข่งขันเครื่องบินบังคับแบบปีกหมุนสู่การใช้งานเป็นการต่อยอดของโครงการขยายผลและพัฒนาต่อยอดผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

หนูน้อยเจ้าเวหา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

ในหลวง


พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ...รายละเอียด

บริษัทซีพี


กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยประธานธนินท์ เจียรวนนท์
เคียงข้างคนไทย ช่วยภัยหนาว มอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ...รายละเอียด

ห้องสมุดมรดกทะเลไทย


พิธีมอบห้องสมุดมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ...รายละเอียด

งานรอยพระบาท


งานประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
วันที่ 12 -16 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยา จ.นนทบุรี ...รายละเอียด

งานรอยพระบาท


พิธีมอบสิ่งของพระราชทานผ้าห่มกันหนาว
แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
วันที่ 13 ธันวาคม 2556
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ...รายละเอียด

งานรอยพระบาท


งานอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน
ระหว่างวันที่ 3 -5 ธันวาคม 2556
ณ เทศบาลตำบลเวียงสา...รายละเอียด

สิ่งของพระราชทาน


พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของพระราชทาน
แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ...รายละเอียด

วันครบรอบสถาปนาโรงเรียน


นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร-
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ
ตรววจเยี่ยมและให้แนวนโยบายเตรียมความพร้อมเป็น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ...รายละเอียด


กิจกรรมของโรงเรียน

วันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย: ครูณัฐนิชา ธรรมศิริ ...รายละเอียด

กรีฑาสี

กิจกรรมกรีฑาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย: ครูณัฐนิชา ธรรมศิริ ...รายละเอียด

ถวายราชสดุดีลูกเสือ

พิธีถวายราชสดุดี ลูกเสือ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย: ครูณัฐนิชา ธรรมศิริ ...รายละเอียด

ทำบุญ

การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ
วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ข้อมูลโดย: ครูเสาวนีย์ ขันทะสอน ...รายละเอียด

ทำบุญ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ณ วัดบุญยืนพระอารามหลวง

ภาพโดย: ครูเพิด บุญอินทร์ ...รายละเอียด

สถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเลือ
วันที่ 1 กรกฏาคม 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ข้อมูลโดย: ครูภิรญา สอนศิริ ...รายละเอียด

ทำบุญ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ข้อมูลโดย: ครูกาญจนาวรรณ คิดดี ...รายละเอียด

ทำบุญ

กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย: นายเชษฐ์ บัวผุด ...รายละเอียด

ทำบุญ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
วันที่ 6 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย: ครูเพิด บุญอินทร์ ...รายละเอียด

ทำบุญ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย: ครูเพิด บุญอินทร์ ...รายละเอียด

กิจกรรมรดน้ำดำหัว
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56


ข้อมูลโดย: ครูภิรญา สอนศิริ ...รายละเอียด

ค่ายศิลปะ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
ณ ศูนย์วิปัสสนาสมเด็จสุญญตวิโมกข์ อ.เวียงสา จ.น่าน

ภาพโดย: รองปวริศา สิงห์อุดร ...รายละเอียด

ค่ายศิลปะ

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

ภาพโดย: รองปวริศา สิงห์อุดร ...รายละเอียด

ค่ายศิลปะ

มัธยมน่านเกมส์
วันที่ 10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน

ภาพโดย:เพิด บุญอินทร์ ...รายละเอียด

ค่ายศิลปะ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย:เพิด บุญอินทร์ ...รายละเอียด

ค่ายศิลปะ

อบรมเชิงปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 2 - 3 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน

ภาพโดย:รองปวริศา สิงห์อุดร...รายละเอียด

ค่ายศิลปะ

กิจกรรมต้นกล้าศิลปะ
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ภาพโดย:รองปวริศา สิงห์อุดร...รายละเอียด

กรีฑาสี

กรีฑาสีภายในโรงเรียน
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย:รองปวริศา สิงห์อุดร...รายละเอียด

วันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย:ครูภิรญา สอนศิริ...รายละเอียด

ค่ายคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย:ครูกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์...รายละเอียด

ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับการประเมินจากคณะกรรมการการตัดสิน
การประกวดกิจกรรมยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ภาพโดย:ครูเพิด บุญอินทร์...รายละเอียด

ประเมินพัฒนาการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับการประเมินพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเะคราะห์
โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ภาพโดย:ครูเชษฐ์ บัวผุด...รายละเอียด

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดยมีการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ภาพโดย:ครูเชษฐ์ บัวผุด...รายละเอียด

นิเทศ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา
สำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเะคราะห์ 56

ภาพโดย:ครูเชษฐ์ บัวผุด...รายละเอียด

ลูกเสือ กกต.

โครงการฝึกอบรมทดแทนลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน ร่วมกับ
โรงเรียนราชประชานุเะคราะห์ 56 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย:ครูเพิด บุญอินทร์...รายละเอียด

วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ภาพโดย:ครูเพิด บุญอินทร์...รายละเอียด

แสดงวันอาเซียน

กิจกรรมงานวันเปิดโลกอาเซียน ASEAN วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
จัดโดยสหวิทยาเขตน่าน 1 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
มีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคู่เจรจา

ภาพโดย:ครูนภวรรณ ละเลิง...รายละเอียด

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 18-19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 ภาพโดย:ครูเพิด บุญอินทร์...รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Myoffice) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลโดย:ครูสุนิตา ไชยชนะ...รายละเอียด

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลโดย:ครูสมระวี สอนศิริ...รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ข้อมูลโดย:ครูสมระวี สอนศิริ...รายละเอียด

โครงการประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

อบรมโครงการประกวดเว็ปไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Aceesibility) วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลโดย:ครูสมระวี สอนศิริ...รายละเอียด

โครงการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนใน

โครงการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ข้อมูลโดย:ครูสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว...รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมติดตามเร่งรัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รุ่นที่ 3 ครูสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 56 ข้อมูลโดย:ครูสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว ...รายละเอียด

รับการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกร

รับการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับการประเมินกลุ่มยุวเกษตร ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 56 ...รายละเอียด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม

ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2555

ครูยุทธภูมิ สุประการ
ครูยุทธภูมิ สุประการ

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ครูชรินทร์
ครูชรินทร์ ภิชัยวงค์
ครูพิทยา
ครูพิทยา ภิชัยวงค์
ครูรัญจวน
ครูรัญจวน เตชะบูรณ์
ครูรัตนา
ครูรัตนา สุทธิพงศ์พันธุ์
ครูพวงเพชร
ครูพวงเพชร รัตนวรากร
ครูประทุม
ครูประทุม มหาวงศนันทร์
ครูนิทรา
ครูนิทรา ยาวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน 1

E-New
E-Network


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2556

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
โทรศัพท์ 054-690912 E-mail : ceew_som@hotmail.com