19961353_1417837328297726_7284071317043444647_n

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่น U20 จำนวน 5 คน และเป็นศิษย์เก่าของ รร อีก 2 คน ..ตามรายนามดังนีรายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงที่ผ่านการคัดเลือกทีมชาติไทย U20 ให้มารายงานตัวภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. ที่ บ้านพักนักกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียนพิมายวิทยา
1.นส.จรรญา เพลงเสนาะ     รร.พิมายวิทยา
2.นส.วิลัยวรรณ ศิริคาม        รร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
3.นส.ดวงจิตร พิศจารย์         รร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
4.นส.พรรณราย ชัยมงคล     รร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
5.นส.นันทัชพร ยอดยา         รร.ราชประชานุเคราะห์56 น่าน
6.นส.สุภาพร นาคสุวรรณ     สพล. กรุงเทพ
7.นส.ภัทธิญาภรณ์. นาคประเสริฐ     สพล.กรุงเทพ
8.นส.กัญจนพร ผู้งาม           ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
9.นส.วรรณรี มีโชค               ม.กรุงเทพ
10.นส.ชญาทิพย์ ควบพิมาย     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
11.นส.ปัจยาพร ฟันพิมาย     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
12.นส.พัชรีพร ใจปิง             สพล.เชียงใหม่
13.นส.จริยา วันจงคำ            ม.ราชภัฏมหาสารคาม
14.นส.อรนุช พวงทอง          รร.ดอนทองวิทยา
16.นส.กัลยารัตน์ ผู้งาม         ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
17.นส.กมลทิพย์ เทพาคุ้ม     ม.กรุงเทพ
18.นส.รักษิณา นาวาแก้ว      สพล.กรุงเทพ
19.นส.ธนัชพร หวานดี           ม.จุฬาฯ
20.นส.ธนาภรณ์ หวลคิด       ม.กรุงเทพ
21.นส.วรรณศิลป์ วงศ์วิวัฒน์(สริม)     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
22.นส.พรรณพัสษา ใจจริม(เสริม)     รร.ราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
23.นส.นริศรา เพลงเสนาะ(เสริม)       รร.พิมายวิทยา