วันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

7 48 68 95 149 167