chtipan

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ขอเชิญร่วมงานLearning center of ART ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖  ภายในงานมีวิทยากรให้ความรู้หลากหลายกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว