โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตราโรงเรียน
Rajaprajanugroh 56
ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
Special Education
การศึกษาพิเศษไทย
สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
SchoolNet Thailand
Digital Content Self Learning
สื่อดี ๆสำหรับครูและสื่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง
หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระ บรมกษัตริยาธิราช ศาสนา
ก้าวย่างอย่างมั่นใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาเพื่อเสริมหลักสูตร…
เงินทองของมีค่า
E-learning เงินทองของมีค่าให้ ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการจากโรงเรียนไกลกังวลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานการเรียนรู้
นานาสาระความรู้ กิจกรรม มีให้ท่านได้ค้นหาหลากหลาย
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งรวบรวมสื่อต่าง ๆ ที่น่า สนใจ หลากหลายสาขาวิชา

One Reply to “Link น่าสนใจ”

Comments are closed.