ผลการคัดเลือกสถานศึกษา”เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566