ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1UuBCinmg-Aovfy81_np6Ov9uh9-5T1SQ/view?usp=sharing