ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ศึกษาต่อระดับชั้นป.1 ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
ป.1
ป.1

ม.1
ม.1

ม.4
ม.4

แนบท้ายประกาศ
ท้ายประกาศรอบแรก