ให้ผู้ขอเอกสารกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย แล้วนำส่งเอกสารฉบับจริงมาให้ทางโรงเรียน(กรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง)

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่งจำนวน 2 ใบ
2. เอกสารรายงานประจำวันแจ้งความเอกสารหายจากสถานีตำรวจ(กรณีเอกสารทางราชการหาย)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
**ที่อยู่    ส่งงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 198 หมู่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
*ระบบสร้างขึ้นเพื่อความรวดเร็วในการเตรียมเอกสาร*
***หมายเหตุ  ต้อง Login ด้วย Gmail ถึงจะแนบเอกสารได้นะคะ***
*เป็นระบบ Line Notify แจ้งเตือนทันทีที่ส่งฟอร์ม

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม