การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕