ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน ๒ รายการและครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)