แนวการปฏิบัติของนักเรียนต่างจังหวัด

๑.นักเรียนคนไหนที่กักตัว วัดอุณหภูมิเช้าเย็น และมีการรับรองจาก อสม. หรือผู้นำหมู่บ้านครบ ๑๔ วันแล้ว สามารถกลับมาโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ เป็นต้นไป

๒.สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้กักตัว วัดอุณหภูมิเช้าเย็น และยังไม่ได้มีการรับรองจาก อสม. หรือผู้นำหมู่บ้าน ครบ ๑๔ วัน ให้ดำเนินการครบตามกำหนดแล้วถึงจะสามารถมาโรงเรียนได้

๓.ในระหว่างการเดินทางกลับมาโรงเรียนควรดำเนินการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ โดยไม่แวะจุดใดๆ

ขอให้นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน