เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตไม่ให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมบุตรหลานของท่าน รวมถึงการฝากสิ่งของต่างๆด้วย ขอให้งดก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง