โดยให้นักเรียนกลับโรงเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้นักเรียนมีการตรวจคัดกรองก่อนมาโรงเรียน 14วัน และให้อสมหรือตัวแทนลงลายมือชื่อ ตัดผมให้เรียบร้อยและเตรียมหน้ากากอนามัยมาเป็นของส่วนตัวอย่างน้อย2ชิ้นขึ้นไป นักเรียนสามารถโหลดแบบคัดกรองตามไฟล์ที่แนบ