คำชี้แจง ให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์และปฏิบัติตามขั้นตอนทีแจ้งไว้เพื่อสะดวกต่อการตรวจเช็คของครูประจำชั้น

https://drive.google.com/file/d/1lTQinRTSHd3f02GkgPXydjYdmJdcFyWq/view?usp=sharing