ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๕ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)