65479280_2259639984126557_1458735266414985216_o

26 มิ.ย.62 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผอ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ร่วมกิจกรรมรนณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา และกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ชมภาพกิจกรรม