52382833_2093334474090443_6891816862326194176_o

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดฝึกอบรม นักเรียนโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ โดยนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้เชิญวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดน่าน มาบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีนายอำเภอเวียงสาเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นักเรียน เข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้รวม ๓๕๐ คน