48388609_1982571951833363_903163194929840128_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ขอขอบพระคุณท่านไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสาและภริยา ในวาระโอกาสมอบผลไม้และขนม แก่ลูกๆ ชาวมลาบรี ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ชมภาพกิจกรรม