48274924_1968897546534137_1135276520529461248_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4โดยมี จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงานและให้โอวาสกับนักเรียน ณ ศูนย์วิปัสสนาสุญตวิโมกข์ ระหว่างวันที่11-14ธันวาคม2561 ที่ผ่านมาชมภาพกิจกรรม