32191335_1750132538363361_8450600604467724288_o

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้จัดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 โดยมีจ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2651 ชมภาพกิจกรรม