32116447_1748012391908709_8473751474625576960_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน ให้กับคณะกรรมการนักเรียน ใหม่

ประจำปีการศึกษา 2561ในระหว่างวันที่ 6-9พฤษภาคม 2561