โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56 ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมในวันพุธ. ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากศูนย์คุณธรรม โดย กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนายกระดับสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนยึดหลักแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ “การพัฒนาการศึกษา เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ ที่ต้องพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของบุคคล” สู่การเป็นแนวทางในการปฏิบัติโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่าน ๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียน ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบดี มีวินัย ใจอาสา

28378521_1622662171157678_3784715815893781850_n 28468633_1622662454490983_7910439680192473659_n 28576378_1622662517824310_5776615765454339878_n 28660743_1622662191157676_2614852648226119217_n