26678238_2244803119080004_7201544210196420102_o

วันศุกร์ที่12 มกราคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้จัดกิจกรรม Open house เปิดรั้วบ้าน ชมผลงานนักเรียน แลกเปลี่ยนนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ในภาคเช้า และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ขึ้นในภาคบ่าย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม