สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธิมอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ วันที่๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ คลิ๊กชมภาพ

58