โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับครูที่ได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะโดยมีครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปีการศึกษา๒๕๕๙รวม๖ท่านประกอบด้วย ครูสุรารักษ์ เทียมนโรดม
ครูอมรรัตน์ พันธุเวช
ครูเสาวนีย์ ขันทะสอน
ครูภิรญา สอนศิริ
ครูจงรัก มีเงิน
ครูกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์

16507011_1415045281847608_1843450593_n