โรงเรียนราชประชานุเคราห์ ๕๖ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

2 5 9 26 40 44