โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนอยู่ประจำ ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในกิจกรรมมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ของหอนอน ประกวดสื่อค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และกิจกรรมทักษะดำรงชีวิต ๘ ทักษะและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

1 2 11 13 17 20 21 22 32 39 44 48 52 57 59 61