วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ รับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

2 40 32 31 21 19 14 11 10 6