โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์บูรณาการกิจกรรมวิชาการ ครั้งที่๑ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 8

14 15 17 27

38 40 67 70 72 73 81 87 143 144