โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ ได้จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังและพัฒนางานอนามัยของโรงเรียนขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์โรงพยาบาลเวียงสามาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมร่มไทร  คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 7 27 28 29 31 32 37