เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน”เพื่อนที่ปรึกษา”  ณ ห้องประชุมร่มไทร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลเวียงสา คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

12 17 26 27 29 36 39 41 42 46