ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เข้าประกวดในโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยะขยะที่ต้นทางกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลโดยเทศบาลตำบลกลางเวียงจัดขึ้น และได้รับรางวัล ๒ รางวัลคือ
๑.รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์โซฟาจากกล่องนมของหอนอนที่๖
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2สิ่งประดิษฐ์โต๊ะจากขวดน้ำของหอนอนที่๙

คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

40 41 46 54 56 59 78 81 87 91 109 111 128 132