111

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ม.6 ม.3  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  นักเรียนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
1.นักเรียนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จำนวน 112 คน
2.นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา คหกรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน
3.นักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 134คน
4 นักเรียนสำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน ร่วมนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 310คน