โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๖ มอบเกียรติบัตรแสดงแดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในกิจกรรมบันทึกความดี

70001 70002 70003 70004 70005 70006