12694489_969253049822825_5043018879804737307_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คลิ๊กชมภาพกิจกรรม