photo.phppaka1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบโดยวิธีการอิเล็กทรอนิค