อัตลักษณ์ (Vision) & เอกลักษณ์ (Mission)

Read More ...

ปรัชญาของโรงเรียน    : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานตามพระราชดำริ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : “คุณธรรมดี มีทักษะอาชีพ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : “สร้างคนดีสู่สังคม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *