เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“สร้างคนดีสู่สังคม”

อัตลักษณ์ของนักเรียน

“คุณธรรม มีทักษะอาชีพ”

One Reply to “อัตลักษณ์ (Vision) & เอกลักษณ์ (Mission)”

  1. Pingback: Link In Bio

Comments are closed.