อัตลักษณ์ (Vision) & เอกลักษณ์ (Mission)

Read More ...

ปรัชญาของโรงเรียน    : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานตามพระราชดำริ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : มีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : “แหล่งบ่มเพาะคนดี มีอาชีพสุจริต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *