วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

Read More ...

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี โดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่อาเซียน ภายในปี ๒๕๖๑”

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสนองนโยบายต้นสังกัดพร้อมก้าวสู่อาเซียน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
5. จัดการระบบการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่

8. ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสนองนโยบายต้นสังกัดพร้อมก้าวสู่อาเซียน
2. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ดี

7. ระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ที่มีประสิทธิภาพ

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็ง

9. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน

 • กลยุทธ์
  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู
  3. จัดการระบบการบริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใาและภายนอกสถานศึกษา
  5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชนสถานบันการศึกษาและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *