วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะการดำรงชีวิต
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์
1. นักเรียนสามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. นักเรียนเป็นพลเมืองดีได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
5. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“สร้างคนดีสู่สังคม”

อัตลักษณ์ของนักเรียน

“คุณธรรม มีทักษะอาชีพ”

กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นเพื่องานประกัน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระเบียบวินัย ด้านการเดินแถวเป็นระบบแถว

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสริมสร้างสุขนิสัย ด้านความสะอาดของร่างกาย

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสะอาด

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อ่านได้