ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายมีพื้นที่ ทั้งหมด ๑๔๗ ไร่ ๓ งาน ๑๗.๒ ตารางวา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมี  นายอภัย จันทรวิมล  รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗  ในระดับชั้นประถมศึกษาโดยรับนักเรียนจากเขตพื้นที่บริการจังหวัดน่าน และแพร่

ในปีการศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับอนุมัติให้ขยายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและปีการศึกษา ๒๕๓๗
ได้รับอนุมัติให้ขยายการเรียนการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรม

ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา (Per Vocational Education : Per – VFD)

ปัจจุบันมีจำนวนห้องเรียนรวม 30 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 913 คน

สีประจำโรงเรียน : สีฟ้าเหลือง

สีเหลือง หมายถึง สีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

สีฟ้า หมายถึง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์