นายชัยพร พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิระวัฒน์ วังกะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายชัยภัทร ใจดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางภิรญา สอนศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายจักรกฤษณ์ ผาสุข
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
นางกาญจนาวรรณ คิดดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางประกาย คำทองธานี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางณฤดี บุญหมั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนภวรรณ ละเลิง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
นายจักรกฤษณ์ ผาสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุรนันทร์ ลิ้มมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางดวงพร สุจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ