คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More ...
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1
นายหย่งเพียว ลีลาเรืองแสง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
นายอดิศักดิ์  วุฒิทรงสกุล กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
3
นางสาวสมควร  สีนา กรรมการผู้แทนครู
4
นายชมัด   ไชยมงคล กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5
นายเฉลิมเกียรติ  ประสิทธิวุฒิศักดิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
6
นายวิชัย   ศรีวิชัย กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7
พระครูวิสุทธินันทญาณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8
พระสมุห์สมาน  กิจจสาโร กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9
นายปรีชา  จามิกรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10
นายสมชาย  สิทธิวงค์์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นางประเทือง  ดวงแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12
นายครรชิต  วงค์สิริลักษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13
ร.ต.ต.กำจัด จาวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14
นายธนาธร  ใหม่คำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม กรรมการและเลขานุการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *