นายมนูญ หวั่นท๊อก
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายชัยพร พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน
พระครูวิสุทธินันทญาณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระสมุห์สมาน กิจจสาโร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชมัด ไชยมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประดุจ สมณะช้างเผือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคณิต ไชยวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทวีป ปัญญาอินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย สุขไตรภพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุ่นศักดิ์ ขันทะสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอนก แสนซุ้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจงรัก มีเงิน
กรรมการผู้แทนครู
นายนิพล ภาคภูมิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางราตรี มุงต่อม
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสังวร กาวรรณ์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

5 Replies to “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

  1. Pingback: itsMasum.Com
  2. Pingback: search london jobs
  3. Pingback: usa jobs
  4. Pingback: lisbon jobs

Comments are closed.