ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖

Read More ...
 • ที่ตั้งสถานศึกษา
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 10 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
  จังหวัดน่าน 55110
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  • new logo
 • สีประจำโรงเรียน สีฟ้า – เหลือง
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานตามพระราชดำริ
 • พื้นที่ทั้งหมด 147 ไร่ 3 งาน 17.2 ตารางวา
 • ปรัชญาประจำโรงเรียน การศึกษา คือ แสงสว่างนำทางชีวิต
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นไทร
 • การติดต่อ โทรศัพท์ 054-690912
  E-mail : rajaprajanugroh56@gmail.com
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและผู้บริหาร
  • รายนามผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
  • ลำดับที่       ชื่อ – สกุล                       เวลาปฏิบัติหน้าที่
   1 นายนิวัฒน์ วัชรปราณี                     17 พ.ค. 17 – 31 ส.ค. 17
   2 นายสุรัตน์ คุณรัตน์                         1 ก.ย. 17 – 8 ก.พ. 25
   3 นายสมใจ จุฑาวุฒิกุล                     9 ก.พ. 25 – 15 มี.ค. 29
   4 นายประจวบ ทองวิชิต                     16 มี.ค. 29 – 24 ต.ค. 35>
   5 นายสุจินต์ บุญเลิศ                         24 ต.ค. 35 – 10 พ.ย. 39>
   6 นายขจร เสวี                                  11 พ.ย. 39 – 12 ม.ค. 42>
   7 นายชวน กีเรียง                             13 ม.ค. 42 – 12 ก.พ. 44>
   8 นางปราณี หนูนิ่ม                           13 ก.พ. 44 – 23 ต.ค. 44>
   9 นายสุมนต์ มอนไข่                          23 ต.ค. 44 – 14 ก.พ. 53
   10 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์         15 ก.พ. 53 – 28 ม.ค. 55
   11 จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม                     30 ม.ค. 55 – ปัจจุบัน
  • คณะผู้บริหารโรงเรียน
   1 จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
   2 นางดวงเดือน โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
   นางปวริศา สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
   4 นายณรงค์กรณ์  สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล