เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

31 34 44 54 78 80