36

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑานักเรียน “เวียงสาเกมส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ชมภาพกิจกรรม