ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรค์พนักงานราชการ

Posted by: | Posted on: October 29, 2018
Read More ...

19478360_1560661923952609_441392361_o

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จานวน 1 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *