กิจกรรมวันวิสาขบูชา

Posted by: | Posted on: May 23, 2019
Read More ...

60357506_2194731283950761_8946227950546583552_n

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่านจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ทำบุญถวายทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ชมภาพกิจกรร

Comments are Closed